Onze activiteiten

24 Juni 2021 DiKK Meeting. ISO 9001. Hulpmiddel of Keurslijf?

THEMA. ISO 9001: hulpmiddel of keurslijf?   In de industrie draait alles om betrouwbaarheid, kwaliteit, lage kosten en hoogstaand specialisme. Omdat je niet overal de beste in kunt zijn wordt er veel toegeleverd. Dan moet je niet alleen zelf je zaken op orde hebben, maar wil je ook dat je toeleveranciers hun organisatie op orde hebben. Daarom besteden bedrijven als ASML, VDL, MTA veel aandacht aan kwaliteitsbeheersing, ook bij hun leveranciers. In de eerste normen lag de nadruk op het vastleggen en controleren van de gang van zaken. Met de nieuwe norm uit 2015 is de nadruk veel meer komen te liggen op belangrijke ondernemingsaspecten als leiderschap, risico-management, meten en verbeteren, aanpassen aan veranderende omstandigheden en interne afstemming. De ISO-norm is hiermee naast een voorschrift ook een tool geworden. Een tool dat een groot aantal handvatten geeft om betrouwbaarheid te borgen: welke informatie te inventariseren, analyseren, evalueren en te beoordelen en op welk terrein plannen te maken en verbeteringen door te voeren. Dit betreft enerzijds het ondernemingsniveau, het businessplan en anderzijds de operationele en ondersteunende processen. In deze DIKK nemen we de inhoud van NEN-EN-ISO 9001:2015 globaal door. Gedachte is om stil te staan bij de waarde voor jouw organisatie met de norm als hulpmiddel.   VERSLAG DiKK van 24 juni 2021   Donderdag 24 juni vond de 2e DiKK plaats, de Digitale Kennis Kring. Ditmaal was het onderwerp ISO9001, ingeleid door Jan Tops. De deelnemers aan DiKK bestond  in totaal uit 4 personen: Jan Tops (moderator en inleider), Luuk van Buul (Fluidwell), Jels Stik (Contecto) en Ronald den Heijer (White River Consulting). Helaas moesten 2 andere deelnemers op het laatste moment afzeggen.

Lees meer »

DiKK Meeting 11 Maart 2021.

Geachte KKBL leden, De eerste DiKK (Digitale KennisKring) heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 11 maart 2021 van 15:00 – 16:30 en was een succes!Moderators waren Jurgen Levels en Edwin Zinsmeister die in een DiKK van totaal 7 personen discussieerden over de rol en wijze van informatie en communicatie dan wel het ontbreken daarvan in relatie tot de resultaten van een project. Onderstaand  een toelichting op het thema en een kort verslag van de eerste ervaringen met deze corona-proof methode om als KKBL leden met elkaar in contact te blijven.   THEMA 'verbetering communicatie over de status en geboekte voortgang van onze werkzaamheden': Wie herkent dit niet. Veel van onze tijd gaat verloren met het verkrijgen van de juiste informatie en het inzicht om projecten te kunnen realiseren. Taken/acties worden te laat, verkeerd of niet uitgevoerd en er is geen of nauwelijks terugkoppeling. Afspraken veranderen continue of worden gaandeweg aangepast. Kortom, er is te veel onduidelijkheid over de uitvoering en verantwoordelijkheid van veel van onze werkzaamheden. Met als gevolg dat het werk vaak over budget, met de nodige vertraging en frustratie wordt opgeleverd of in het ergste geval volledig mislukt. Waarom zijn we tot op de dag van vandaag nog steeds niet in staat om op een heldere en duidelijke manier met elkaar te communiceren over de status en geboekte voortgang van al onze werkzaamheden? Dit ondanks alle decennia lange inzichten, volgeschreven bibliotheken, en ondersteunende applicaties en methodieken. De hoeveelheid niet relevante informatie blijft maar toenemen. Het zicht op de met name risicovolle of cruciale taken wordt grotendeels pas verkregen als we er bewust om vragen of voor worden benaderd. Het lijkt haast of dit onbewuste gedrag en handelen niet is te veranderen. Hoe zou een nieuwe methodiek of tool dit dan wel kunnen veranderen? Tijdens deze DiKK willen we onderzoeken hoe we een manier kunnen vinden om deze impasse te doorbreken.   VERSLAG ERVARINGEN EERSTE KKBL DiKK Jurgen Levels:  "Bovenaan dit bericht een screenshot van de deelnemers aan de eerste KKBL DiKK. Prima sfeer en goede inhoudelijke discussie met deze gewaardeerde deelnemers. Een enerverende ervaring waarbij ieder vanuit zijn eigen achtergrond zich tot het thema op eigen wijze aangetrokken voelde en zijn zienswijze deelde. Je merkt dat zelfs 1 uurtje erg krap is. Wij hebben 1.5 uur gebruikt en dit past uiteindelijk beter. Opening, inhoud en afsluiting. Zeker als je iedereen ook de tijd en ruimte wil geven.  We hebben ernaar gestreefd om in een onthaastte setting tot een zinvol, lerend en inspirerend gesprek te komen waar je met plezier op terug kijkt."   Ronald Mol :  "De eerste DiKK is een feit en een succes! Jurgen Levels van COREGENDA heeft ons tijdens de eerste Digitale Kennis Kring op 11 maart uitgedaagd om van gedachten te wisselen over het verbeteren van communicatie. Het inzichtelijk krijgen van status en geboekte voortgang van onze werkzaamheden kan gepaard gaan met een gebrek aan terugkoppeling, veranderende afspraken en het niet uitspreken van verwachtingen. Zaken die herkend werden door KKBL-ers Luuk, Jeroen, Jan, Harald, Ronald en Edwin.  Gedrag, techniek en methodiek stonden centraal in de discussie om elkaar inzicht te geven en te adviseren. Bijzonder was dat iedereen vanuit een andere invalshoek inbreng gaf over het onderwerp!"   Jurgen Levels: "Tot slot, Edwin en ik bedanken de KKBL voor het mogen modereren van de eerste DiKK. We vonden het een eer dit te mogen doen en tegelijkertijd zeer interessant om ons gedachtengoed te kunnen toetsen.  De DiKK is een constructie die de potentie heeft getoond om echt iets toe te voegen. Dit was ook unaniem de reactie van de deelnemers na afloop. Niet alleen voor de leden, maar ook voor aspirant leden en bedrijven waar we ons graag mee verbinden. Op naar de volgende DiKK!" AANMELDEN voor de volgende DiKK: Wij nodigen alle KKBL leden uit om (samen) de volgende DiKK te organiseren en/of interessante thema's te bedenken. Ideeën hiervoor kun je doorgeven aan het secretariaat.

Lees meer »

We zijn technisch georiënteerd, betrokken, informeel

We focussen ons op het ontwikkelen/ delen van kennis

We acteren low-profile zonder commerciële doelstellingen

We zien zakelijke relaties als een plezierig  neveneffect

Wil je graag een keer deelnemen?